Mladinski center Postojna
 
   
Domov
 
ESE
Erasmus+
Komentarji
Pogledi
 
Mnenja
    Pisanja      
         
 Pobuda za ustanovitev Socialnega centra Postojna 21. 4. 2008  
Občini in državi dajemo pobudo za vzpostavitev Socialnega centra Postojna na lokaciji stare porodnišnice...  
POBUDA
Zaradi in vsled spodnjih navedb dajemo pobudo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in Občini Postojna, da omogočita vzpostavitev Socialnega centra Postojna v objektu bivše porodnišnice na Vilharjevi ulici 14 in s tem omogočita izboljšavo pogojev za delovanje in razvoj nevladnih organizacij v občini. Predlagamo, da se ministrstvo in občina dogovorita za način prenosa ali oddaje praznega dela objekta s pripadajočimi funkcionalnimi površinami na občino z namenom vzpostavitve SCP. Ena izmed rešitev je lahko recimo dolgoročni najem za 99 let, pri čemer država kot najemnino prizna vlaganja občine v objekt. 
Vsekakor vas prosimo, da našo pobudo preučite, saj menimo, da je vredna resnega razmisleka in da lahko prebivalcem in kraju, v katerem delujemo, prinese veliko dobrega. Vemo, da se vlaganja v družbene dejavnosti zdijo kot nepotrebno razmetavanje denarja, pa vendar: kakovosti življenja le ne gre meriti s kvadratnimi metri trgovskih in poslovnih površin na prebivalca.

STANJE

Dejavnosti nevladnih organizacij v občini in mestu Postojna predstavljajo pomemben del družbenega in kulturnega življenja prebivalcev vseh generacij. Z naraščanjem in prevladovanjem potrošniških “priložnosti”, ki v zadnjem času vse bolj nadomeščajo družabno, kreativno in predvsem aktivno plat preživljanja prostega časa, se vse to nadomešča z izbiro med eno ali drugo trgovino, enim ali drugim barom, predvsem pa zgolj z vrednotami potrošniške kulture. Zato smo se odločili, da podamo tako državi, kot lokalni skupnosti pobudo za vzpostavitev SOCIALNEGA CENTRA POSTOJNA. Razlogov iz katerih je zrasla pobuda je seveda več, vsi pa izhajajo iz obstoječega stanja na področju zagotavljanja pogojev za delovanje nevladnega različnih društev in organizacij v občini in s tem možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa ter rast socialnega kapitala. Prav tako s temi dejavnostmi spodbujamo medkulturni in medgeneracijski dialog, ki sta izjemnega pomena v današnji družbi, ki nekatere družbene skupine vedno bolj odriva na obrobje.
Razloge lahko povzamemo v nekaj točkah:
-    slabi obsoječi prostorski pogoji za delovanje in razvoj nevladnih organizacij
-    nepovezanost in pomanjkanje komunikacije med NVOji
-    pomanjkanje vizije lokalne skupnosti in perspektive na področju razvoja NVO
-    pomanjkanje podpornih storitev in infrastrukture za delovanje NVO
-    obstoj idealnega objekta za izboljšanje vseh navedenih pomankljivosti
Če smo v teh točkah zajeli osnovne razloge za pobudo, pa bomo v nadaljevanju pobudo predstavili bolj podrobno v podtočkah.

PROSTOR
Objekt, za katerega menimo, da predstavlja izvrstno rešitev večine obstoječih težav nevladnega sektorja (ali vsaj večine subjektov) je objekt stare porodnišnice na Vilharjevi ulici. Stavba je locirana v samem centru mesta, dostop do nje je preprost, obenem pa je že danes deloma namenjena izvajanju določenih socialnih programov (Varstveno delovni center), v njeni neposredni bližini pa je vzpostavljen Mladinski center Postojna. Ob dejstvu, da je hiša v večji meri prazna, predstavlja objekt izjemno priložnost za razrešitev velikega dela prostorskih problemov  NVOjev, obenem pa bi bilo s tehtnim premislekom in konstruktivnim dogovorom med partnerji mogoče relativno enostavno v njem vzpostaviti SOCIALNI CENTER POSTOJNA.
Prednosti tega objekta je več:
-    objekt je na pol prazen (zasedeno je le pritličje)
-    ob objektu je dovolj prostora za izvajanje dejavnosti na odprtem
-    lociran je v centru mesta
-    objekt je mogoče v relativno kratkem času obnoviti
-    lastnik je država (torej ne gre za zasebno lastnino)
-    v objektu že deluje Varstveno delovni center Postojna
-    v neposredni bližini deluje Mladinski center Postojna
-    objekt je lociran v neposredni bližini Športnega parka
-    dostop do prvega nadstropja bi bilo mogoče urediti z Jamske ceste (dostop za pešce in invalide)
-    objekt je dovolj velik za ureditev manjše večnamenske dvorane, ki bi jo lahko uporabljali vsi zainteresirani
Seveda pa ob prednostih lahko ugotovimo tudi nekaj pomanjkljivosti, med katerimi je najbolj ključna ta, da je stavbo potrebno obnoviti, nezanemarljivo pa je tudi dejstvo, da je stavba v lasti države, zato bi bilo potrebno intenzivno sodelovanje med le-to in lokalno skupnostjo.
V kolikor bo prišlo do vzpostavitve SCP v predlagani stavbi, bo rešenih večina težav, s katerimi se NVOji soočajo v mestu: prostorske težave društev, z umestitvijo organizacij v skupni prostor bodo mogoče boljše povezave in komunikacija med njimi, z vzpostavitvijo skupnih prostorov bo mogoča bolj racionalna izraba prostora, lažja bo vzpostavitev informacijske in druge podporne infrastrukture, vzpostavili se bodo pogoji za izvajanje skupnih projektov...

PROSTORSKE VSEBINE IN ORGANIZACIJA

V prostorih SCP je potrebno zagotoviti vsaj prostore za društva in druge NVOje, večji skupni konferenčni prostor, skupno informacijsko točko, skupne sanitarije in skupen računalniški prostor. Vse prostore bi lahko opremili z enovito računlaniško mrežo in dostopom do spleta, kar bi bilo ekonomično in dobrodošlo za vse uporabnike. 
Organizacija SCP bi delovala v obliki skupnosti, predstavniki sodelujočih pa bi bili združeni v svetu skupnosti. Svet skupnosti tako predstavlja organ, ki koordinira dejavnosti v skupnih prostorih, upravlja s stavbo in razrešuje morebitne spore. V svetu skupnosti bi bila vključena tudi predstavnika Mladinskega centra Postojna (objekt v neposredni bližini SCP) in Varstveno delovnega centra (že obstoječi uporabnik stavbe).

FINANCIRANJE
Ker je objekt potreben obnove, bodo seveda potrebna tudi večja finančna sredstva. Obnova je lahko fazna, predvsem v smislu obnove posameznih etaž ali celo delov etaž. Verjamemo, da je del sredstev mogoče pridobiti iz evropskih virov, del s strani državnega, del pa iz občinskega proračuna. Na tem mestu ne želimo ocenjevati stroškov obnove, saj nismo za to poklicani, predvsem ne pred sklenitvijo dogovorov z vsemi partnerji. Vsekakor verjamemo, da je ob modrem načrtovanju in izvedbi pri takšnem projektu kot je SCP delež evropskih sredstev lahko izjemno pomemben in potreben.

PARTNERJI
Partnerji, ki naj sodelujejo v projektu SCP morajo biti vsaj država, lokalna skupnost in nevladne organizacije, ki delujejo na področju občine Postojna. S tem lahko zagotovimo ustrezno sodelovanje in podporo med inštitucijami, državo, lokalno skupnostjo in ostalimi akterji (organizacije, društva, združenja), kar bo prispevalo k uspešnosti tako občine kot organizacij.
 
   
Avtor:  
Spremenjeno: 21. 4. 2008  
   
         
 
 
 Pustite vtis ali mnenje!
Ime:    
Komentar:    
     

Dovolite nam, da si vzamemo pravico do brisanja neprimernih in prekomerno žaljivih komentarjev!

 
Prispevki:
 
 Tadeja 8. 7. 2008 ob 9.41 
Ideja je več kot dobra in jo podpiram.
 
 
 Irena 7. 7. 2008 ob 9.39 
Idjo podpiram, naj se naše mesto obnavlja tudi na starih lokacijah, ka se da v prid domačinom.
 
 
 SANBALDA 3. 7. 2008 ob 19.28 
CIVILNA INICIATIVA JE PERSPEKTIVNEJŠA OD POLITIKE! POIDPIRAM, NAJ SE INICIJATORJEM POGUM IN VIZIJA URESNIČI.
 
 
 factor 6 2. 7. 2008 ob 18.00 
v celoti podpiram! mi je pa zelo žal da se srečanja ne bom mogel udeležiti
 
 
 sandi 16. 6. 2008 ob 22.50 
Odlična ideja,treba je podpirat ne vladne organizacije,še posebno v mestih kot je Postojna.Dajmo Postojnčani stopit enkrat skupaj in si poskušat naredit bolj prijazno mesto!Zavedat pa se moramo,da se ne bo nič zgodilo samo od sebe!
 
 
 
Na vrh  
noga
      MC Postojna | Brigada | Info: 051 840 004